Vilkår

Personvernerklæring

 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

 • INNLEDNING
  • Disse alminnelige forretningsvilkår («Vilkårene») gjelder for alle tjenester som leveres av Advokatfirma Staalesen AS.
  • Vilkårene sendes klienten ved etablering av kundeforholdet og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir overfor ansvarlig advokat at Vilkårene ikke aksepteres.
  • Med mindre annet er avtalt, vil Vilkårene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.
  • Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av oppdragsavtalen, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.
  • Alle advokater tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

 

 • ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET
  • Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse.
  • Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.
  • I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette uten å underrette klienten eller tredjepersoner.
  • Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.
  • For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.
  • Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

 

 • SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING
  • Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til arbeid med oppdraget. Timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen. Satsene kan økes i forbindelse med generell prisforhøyelse, hvilket vil frem­gå i forbindelse med ny fakturering.
  • Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.
  • Ved endelig salærfastsettelse vil advokatfirmaet i tillegg utøve et skjønn hvor man tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.
  • Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.
  • Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.
  • Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravprosess.
  • Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.
  • Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Ved manglende betaling tas det forbehold om å utøve tilbakeholdsrett i mottatte og utarbeidede dokumenter.

 

 • EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER
  • I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over nærmere angitte grenser. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.
  • Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

 

 • ADVOKATFIRMAETS ANSVAR
  • Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA.
  • Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.
  • Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.
  • Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.
  • Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.
  • Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.
  • Advokatfirmaets erstatningsansvar er oppad begrenset til 5 ganger fakturert honorar for det oppdrag klagen knytter seg til. Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til advokatfirmaets ansvarsforsikringsdekning.

 

 • BEHANDLING AV INFORMASJON
  • Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.
  • Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.
  • I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglig leder, og ved spørsmål om behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Nærmere informasjon om behandling av personopplysninger finnes i advokatfirmaets personvernerklæring, som er tilgjengelig på advokatfirmaets nettsider.
  • Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen.
  • Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

 

 • KLAGE
  • Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.
  • Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: advokatenhjelperdeg.no.

 

 • LOVVALG OG TVISTELØSNING
  • Disse Vilkårene og alle spørsmål i forbindelse med advokatfirmaets oppdrag skal være underlagt norsk rett.
  • Eventuelle tvister knyttet til advokatfirmaets oppdrag skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige om en løsning innen en måned etter at forhandlingene er påbegynt, kan hver av partene bringe saken inn for Stavanger tingrett ved å sende varsel etter tvisteloven § 5-2. Hver av partene kan da isteden begjære voldgift dersom slik begjæring fremsettes overfor den annen part innen to uker fra mottatt varsel. Advokatfirmaet kan imidlertid ikke ensidig begjære voldgift dersom klienten er forbruker.

Hvis tvisten til voldgift dreier seg om økonomiske verdier på over kr 1 500 000, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer, og ved lavere beløp av ett medlem. Partene skal forsøke å bli enige om voldgiftsrettens sammensetning; dersom dette ikke er mulig, skal hver av partene oppnevne en voldgiftsdommer, og disse to skal i felleskap utnevne den tredje. Hvor det kun er en voldgiftsdommer, skal partene forsøke å bli enige om denne. Dersom enighet ikke oppnås skal sorenskriveren i Stavanger tingrett oppnevne voldgiftsdommer.

Voldgiftsrettens forhandlinger skal finne sted i Stavanger, med mindre begge parter er enige om noe annet. Hvor ikke annet er fastsatt i disse forretningsvilkår, skal lov om voldgift av 14. mai 2004 få anvendelse, med mindre begge parter er enige om noe annet. Voldgiftsrettens forhandlinger og dens resultat skal behandles konfidensielt av begge parter.

 

 • REVISJON AV VILKÅRENE

9.1             Disse Vilkårene revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Gjeldende vilkår er tilgjengelig på advokatfirmaets nettside. Endringer trer ikraft når den endrede versjonen er publisert på advokatfirmaets nettside.